Wedstrijdreglement

Laatste aanpassing: 31/10/2022


Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die zich inschrijft voor onze wedstrijd verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.

 1. NodeMapp BV (bedrijf achter de organisatie, adres: A. Van Looplein 19, B-2235 Westmeerbeek, KBO-nummer 0834.906.219) organiseert een wedstrijd onder de naam 'Wandelknooppunt Zoektochten', een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen. De wedstrijd vindt plaats van 1 februari 2023 t/m 30 september 2023. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies en is ook van toepassing op de vorige edities.
 3. Elke deelnemer moet voor aanvang van de wedstrijd zijn gegevens (familienaam, voornaam, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mail) invoeren via het online inschrijvingsformulier. Daarnaast dient elke deelnemer 15 euro aan inschrijvingsgeld te betalen met de aangeboden betaalmethoden in het online inschrijvingformulier om de inschrijving definitief te maken. Een inschrijving is pas geldig na betaling. Bij misbruik (e-mailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.
 4. De organisator hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelknooppunt Zoektochten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je gegevens uit onze databank gewist.
 5. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.
 6. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 8. De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.
 9. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan op deze webpagina beschreven: https://zoektochten.wandelknooppunt.be/nl/over-de-zoektochten/hoe-werkt-het.
 10. Elke deelnemer ontvangt uiterlijk 1 dag voor aanvang van een zoektocht het deelnameformulier per e-mail. Deelnameformulieren worden niet per post verstuurd. Elke deelnemer kan de antwoorden voor elke fotozoektocht online indienen via zoektochten.wandelknooppunt.be tot en met ten laatste de dag waarop de betreffende zoektocht wordt afgesloten. De exacte termijnen staan beschreven op deze webpagina: https://zoektochten.wandelknooppunt.be/nl/over-de-zoektochten/hoe-werkt-het.
 11. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een wandeling en het zoeken naar locaties op basis van foto's). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 12. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een zoektocht. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde route en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.
 13. De objecten op de foto's waarnaar tijdens elke zoektocht dient gezocht te worden, zijn steeds duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg. Er dient nooit afgeweken te worden van het traject om bepaalde objecten te vinden. Deelnemers betreden nooit privédomein tijdens de wandelzoektochten. Als een deelnemer dat toch doet is dat volledig op eigen verantwoordelijkheid.
 14. Er worden in totaal 40 prijzen uitgereikt gedurende de wedstrijd. De te winnen prijzen samen met alle details hoe deze verdeeld worden kunnen geraadpleegd worden via https://zoektochten.wandelknooppunt.be/nl/over-de-zoektochten/prijzenpot. Op het einde van elke zoektocht in de reeks van 5, worden 3 prijzen uitgereikt. De 3 deelnemers die het hoogste aantal foto's vinden voor een bepaalde zoektocht winnen een prijs. Wanneer alle zoektochten voltooid zijn, wordt er een eindklassement opgemaakt. Om het eindklassement te kunnen bepalen, wordt het totaal aantal foto's dat een deelnemer gevonden heeft tijdens de 5 zoektochten, opgeteld om zijn ranking te bepalen. Wanneer bepaalde deelnemers over hetzelfde puntenaantal beschikken, zullen 1 of meerdere schiftingsvra(a)g(en) bepalen wie de winnaar is.
 15. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun eveneens per e-mail bezorgd. Indien de organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via e-mail geen bevestiging heeft ontvangen, wordt volgens de regels in artikel 14 een nieuwe winnaar gekozen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar emailadres in het wedstrijdformulier.
 16. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
 17. De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan alle ingeschreven deelnemers.
 18. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.
 19. Indien er tijdens het verloop van de zoektochten bewust of onbewust sabotage wordt gepleegd, wat betekent dat één of meerdere objecten waarvan er foto's genomen zijn onherkenbaar zijn geworden voor andere deelnemers aan de zoektochten, zal de betreffende foto of zullen de betreffende foto's uit wedstrijd worden genomen. In dit geval scoort elke deelnemer 1 punt voor de gesaboteerde foto('s).
 20. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd tijdelijk op te schorten of volledig stop te zetten wanneer dit door de opgelegede coronamaatregelen door de overheid nodig of verplicht zou zijn. Het tijdelijk opschorten of zelfs stopzetten van de wedstrijd met als oorzaak de opgelegde coronamaatregelen door de overheid, is in geen geval een reden om het reeds betaalde inschrijvingsgeld aan deelnemers terug te betalen. De deelnemer erkent dat dit risico volledig te zijnen laste valt en hij/zij geen beroep kan doen op welke compensatie dan ook.
 21. Deelnemers verklaren dat ze nooit in grotere groepen samen gaan wandelen tijdens de zoektochten dan wat de geldende coronamaatregelen op dat moment toelaten. Alle door de overheid opgelegde coronamaatregelen dienen tijdens het volgen van onze zoektochten steeds correct toegepast te worden door alle deelnemers.
 22. Deelnemers hebben altijd een mondmasker op zak tijdens de wandelingen (dit mondmasker moeten de deelnemers zelf voorzien). Lokale reglementen kunnen het dragen van een mondmasker verplichten.